Folosirea acestui site implica acceptarea termenilor si conditiilor de mai jos. Œn cazul Ón care nu sunteti de acord cu acesti termeni si conditii, va rugam sa nu folositi acest site.

1. Definitii

Orice persoana fizica sau juridica care se inregistreaza pe Site-uri, creandu-si un cont devine ìUtilizatorî. Un utilizator care plaseaza o comanda pe Site-urile devine îCumparatorî.

Contulî ñ ansamblul format dintr-o adresa de e-mail si o parola care permit unui singur Utilizator accesul la newsletter (doar daca acesta isi exprima acordul pentru primirea acestora) si permit efectuarea unei comenzi. Datele solicitate pentru crearea unui cont sunt: numele si prenumele, adresa de livrare a Produsului, e-mail, nr. de telefon, CNP. La crearea Contului Utilizatorul isi exprima acordul expres pentru colectarea, stocarea si prelucrarea datelor sale cu character personal prin bifarea cazutei corespunzatoare.îProduseleî reprezinta bunurile comercializate de V‚nzator pe Site-urile sale.
ìServiciulî este reprezentat de serviciul de vanzare-cumparare pus la dispozitia Utilizatorului, in sensul acordarii posibilitatii Utilizatorului sa achizitioneze Produse de pe Site-uri, folosind mijloace exclusiv electronice.
îComandaî reprezinta un document electronic aparut ca forma de comunicare Óntre V‚nzator si Cumparator, prin care Cumparatorul Ósi exprima acordul de a achizitiona unu sau mai multe produse comercializate de V‚nzator pe site-urile sale, precum si acordul de a achita contravaloarea acestora.
îContractulî este o Comanda emisa de un Cumparator care a fost confirmata de V‚nzator, Ón sensul Ón care are acordul acestuia. Contractul este incheiat pe perioada determinata, de la momentul plasarii Comenzii si pana la momentul primirii Produsului/Produselor de catre Cumparator sau la momentul in care pretul Produsului/Produselor ajunge in contul Vanzatorului, oricare dintre aceste momente survine ultimul. Fiecare Comanda emisa de un Utilizator da nastere unui alt Contract.

2. Dispozitii generale
Accesul la Produse
1.1. Accesul la produse este permis oricarui Utilizator care poseda sau isi creeaza un cont.
1.2. Pentru a i se permite accesul, utilizatorul va trebui sa accepte prevederile termenilor si conditiilor prezente.
1.3. Vanzatorul isi rezerva dreptul de a restrictiona sau exclude accesul unui Utilizator la produse si de a sterge sau restrictiona contul acestuia, in limitele legii, in cazul in care considera ca in baza conduitei sau a activitatii Utilizatorului pe Site-uri, accesul si existenta Contului acestuia ar putea prejudicia sau prejudiciaza in vreun fel pe Vanzator. Utilizatorul se poate adresa in scris Vanzatorului, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea masurilor susmentionate.
1.4. Fiecare Utilizator poate avea un singur Cont. Este interzisa partajarea unui Cont intre mai multi Utilizatori.
1.5. In situatia in care Vanzatorul descopera neregularitati si/sau incalcari de orice fel a prevederilor din prezentul articol, care conduc la prejudicierea sau perturbarea in orice fel a activitatii companiei, Vanzatorul isi rezerva dreptul la libera sa alegere, de a anula, limita, restrictiona, suspenda sau exclude accesul Utilizatorului la Continut sau Produse. In acest caz, Utilizatorul se poate adresa in scris Vanzatorului pentru a primi justificarile necesare in legatura cu masurile adoptate in sensul prezentului articol, si data de la care acestea au fost sau vor fi aplicate.
Orice adresa/sesizare trimisa de un Utilizator catre Vanzator prin care se solicita acestuia din urma informatii cu privire la masurile adoptate si/sau la prelucrarea de catre Vanzator a datelor cu caracter personal se va face in scris prin intermediul postei electronice sub conditia ca Utilizatorul sa semneze (in cazul persoanelor fizice) sau sa semneze si stampileze (in cazul persoanelor juridice) adresa respectiva, sa o scaneze, iar scanul respective sa fie atasat unui e-mail trimis la adresa comenzi@fashionbyday.ro Orice adresa care nu corespunde specificatiilor anterior mentionate nu va fi luata in considerare de catre Vanzator.
Prin deschiderea unui Cont pe Site-uri Utilizatorul Ósi exprima automat acordul cu Termenii si conditiile Site-urilor, fiind sigurul responsabil de activitatile ce decurg din folosirea Site-urilor. Fie la creearea Contului, fie pe parcurs, Utilizatorul poate fi de acord in mod expres cu primirea de newsletter si/sau de oferte comerciale pentru Produsele Vanzatorului, acordul fiind exprimat prin bifarea casutei corespunzatoare care se regaseste in informatiile despre Contul Utilizatorului.
Œn cazul Ón care Utilizatorul nu este de acord sau revoca acceptul dat pentru Termeni si conditii, renunt‚nd la serviciile oferite de V‚nzator prin intermediul Site-urilor, V‚nzatorul va sterge, ulterior unei sesizari primite de la Utilizator, toate informatiile furnizate de Utilizator anterior si pastrate Ón baza sa de date a Vanzatorului.
Acordul nu poate fi revocat pe perioada derularii unui contract sau p‚na Ón momentul Ón care Cumparatorul nu si-a onorat fata de Vazator obligatiile ce ii revin in urma emiterii unei Comenzi.
Utilizatorul poate reveni Ón orice moment asupra deciziei sale de a fi de acord si/sau a accepta Termenii si conditiile, sub forma Ón care acestea vor fi disponibile Ón acel moment.
Potrivit prevederilor OUG nr. 34 din 4 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor Ón cadrul contractelor Óncheiate cu profesionistii, art. 2, pct. 7, tranzactiile desfasurate pe site-urile V‚nzatorului intra sub incidenta contractului la distanta organizat, fara prezenta fizica simultana a profesionistului si a consumatorului, cu utilizarea exclusiva a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanta, p‚na la si inclusiv Ón momentul Ón care este Óncheiat contractul.
Condi?iile de garan?ie acordate consumatorilor sunt cele prevazute de art. 5-14 din Legea nr. 449/2003 privind v‚nzarea produselor si garantiile asociate acestora, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, de O.G. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si de OUG nr. 34 din 4 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor Ón cadrul contractelor Óncheiate cu profesionistii.

Livrarea produselor este asigurata de urmatoarele companii specializate, agreate de V‚nzator: pentru livrari nationale de…. (www);

3. Continutul site-ului
Œntregul continut al Site-urilor V‚nzatorului, prin imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafica web, at‚t dinamice, c‚t si statice, dar si emailuri, scripturi programe si alte date, este proprietatea ……………… si a furnizorilor sai ?i este aparat de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, precum si de legislatia privind proprietatea industriala. Orice utilizare a elementelor enumerate mai sus fara acordul v‚nzatorului Ón alte scopuri dec‚t cele permise expres prin prezentul document se pedepseste conform legislatiei Ón vigoare.
Utilizatorul poate copia, transfera sau utiliza continutul Ón scopuri personale sau noncomerciale numai Ón baza acordului V‚nzatorului. Vanzatorul va acorda acest drept doar pe o perioada determinata si asupra unei parti delimitate strict a continutului.

3. Politica de v‚nzari online
3.1. Crearea Contului Utilizatorului
Serviciul este disponibil pe baza Ónregistrarii Utilizatorului prin intermediul unui Cont, Ón urma acordului cu prevederile prezentului document.
V‚nzatorul nu permite partajarea unui Cont pe mai multi Utilizatori, o asemenea situatie atrag‚nd anularea Comenzii.
V‚nzatorul Ósi rezerva dreptul de a limita accesul Cumparatorului la Serviciu, daca Cumparatorul are un comportament de rea-credinta.
3.2. Produsele
In urma emiterii Comenzii, Vanzatorul va transmite Cumparatorului via e-mail, la adresa indicata de Cumparator la creearea Contului, confirmarea Óncheierii Contractului, Óntr-un termen rezonabil din momentul Óncheierii Contractului.
Totodata, Vanzatorul va transmite cumparatorul factura proforma aferenta Produsului/Produselor comandate, indicand datele necesare efectuarii platii de catre Cumparator si termenul limita pentru efectuarea platii. Daca Cumparatorul nu plateste contravaloarea Comenzii pana la termenul limita specificat in factura proforma, Vanzatorul va considera Comanda anulata.
Dupa momentul in care fie in contul Vanzatorului a intrat suma reprezentand pretul Produsului/Produselor, fie Cumparatorul a facut dovada achitarii pretului comenzii trimitand Vanzatorului documentul justificativ al platii cu stampila bancii prin intermediul careia s-a efectuat plata, Produsul/Produsele vor fi livrate alaturi de factura fiscala, conform legislatiei in vigoare, Ón conditiile respectarii prezentului document si in limita stocului disponibil. V‚nzatorul Ósi asuma dreptul de a nu onora o anumita comanda Ón cazul Ón care un anumit Produs nu se mai regaseste Ón stocul magazinului sau din motive independente de V‚nzator. In situatia in care stocul este limitat, Vanzatorul se obliga sa informeze Utilizatorii despre acest fapt.
Daca, dupa emiterea Comenzii de catre Cumparator si acceptarea acesteia de catre Vanzator, dar inainte de emiterea si trimiterea facturii proforme, stocul este epuizat, Vanzatorul se obliga sa informeaza Utilizatorul si sa emita proforma in mod corespunzator, fara Produsul epuizat, daca Comanda continea mai multe Produse. Daca Comanda continea doar Produsul epuizat, Vanzatorul doar va informa Cumparatorul cu privire la epuizarea stocului. In acest caz Cumparatorul are dreptul de a renunta la Comanda.
Daca, dupa emiterea Comenzii de catre Cumparator, acceptarea acesteia de catre Vanzator si emiterea si trimiterea facturii proforme, stocul se epuizeaza, Vanzatorul se obliga sa informeze Cumparatorul in timp util astfel incat Cumparatorul sa nu achite pretul Produsului epuizat. Daca intre timp Cumparatorul a achitat pretul produsului epuizat, Vanzatorul se obliga sa restituie Cumparatorului suma nedatorata, in termen de __15__zile de la data cand banii au intrat in contul sau, Vanzatorul suportand costurile privind returnarea banilor in contul Cumparatorului. Inainte de returnarea banilor Cumparatorul va trebui sa indice contul si banca unde doreste sa i se returneze suma respective.

Vanzatorul nu ofera nici o garan?ie, Ón afara de cele prevazute de legisla?ia aplicabila, Ón ceea ce priveSte inclusiv, dar fara limitare la, functionarea Site-urilor, informatia, corectitudinea descrierilor, actualizarea con?inutului, Produsele de pe site, precum ?i potrivirea lor pentru un anumit scop.
Prezentarea vizuala a Produselor poate fi Ónsotita de alaturarea altor piese sau accesorii ce nu vor fi incluse Ón costurile acestora.
Informatiile ce Ónsotesc imaginile cu Produse sunt oferite cu titlu de prezentare, neimpun‚nd o obligatie contractuala a Vanzatorului din acest punct de vedere.
Vanzatorul nu este responsabil pentru posibilele diferente de culoare Óntre culoarea afisata pe monitorul Utilizatorului ?i culoarea reala a Produsului sau decalajele Ón ceea ce prive?te masura/dimensiunea Produselor datorita particularita?ilor acestora.
Produsele achizitionate de pe Site-urile V‚nzatorului sunt destinate uzului personal al Cumparatorului.
V‚nzatorul Ósi rezerva dreptul de a limita numarul de Produse de acela?i fel v‚ndute unui singur
Cumparator sau la aceea?i adresa de email si/sau adresa postala.

3.3. Preturile
Produsele prezentate sunt disponibile contra unui pret stabilit Ón moneda specificata pe Site-uri, pre? care poate fi supus diverselor reduceri sau promotii.
Pretul este cel valabil la momentul emiterii Comenzii si acesta nu include si cheltuielile de livrare, Ón afara cazului Ón care se specifica Ón mod expres pe Site-uri.
V‚nzatorul Ósi rezerva dreptul de a modifica preturile Produselor prezentate fara o notificare prealabila adresata Utilizatorilor.
Pretul nu poate fi modificat ulterior confirmarii de catre V‚nzator a Comenzii.

3.4. Comanda online
Utilizatorul se va asigura de veridicitatea datelor de contact furnizate pentru finalizarea Comenzii, consimtind corectitudinea lor. Œn situatia schimbarii acestor, Cumparatorul are opbligatia de a-si actualize datele Contului. Comenziile aflate Ón derulare vor opera Ón functie de datele furnizate de Cumparator anterior modificarii. Œn cazul optarii pentru plata cu cardul, Cumparatorul va furniza datele impuse de executarea acestei tranzactii.
V‚nzatorul va informa Cumparatorul la fiecare stadiu parcurs Ón finalizarea tranzac?iei: la receptionarea Comenzii si la Óncredintarea acesteia serviciului de curierat Ón vederea livrarii Produselor.
Indisponibilita?ii Produselor, situatie Ón care Cumparatorul are dreptul de a renunta la comanda.
V‚nzatorul poate refuza o Comanda Ón cazul Ón care datele oferite de Clumparator sunt incomplete sau se dovedesc a fi incorecte.
V‚nzatorul Ósi rezerva dreptul de a refuza o Comanda Ón situatia Ón care activitatea Utilizatorului pe Site-uri produce prejudicii at‚t V‚nzatorului, c‚t si/sau partenerilor acestuia.
Cumparatorul are dreptul de a anula in mod expres o Comanda, prim trimiterea unui e-mail la adresa comenzi@fashionbyday.ro nu mai tarziu de 24 de ore.

3.5. Modalitati de plata
Plata se poate face on-line cu cardul sau la livrare, numerar.
Produsele comandate trebuie achitate integral, in caz contrar nu se va efectua livrarea

3.6. Livrare
Livrarea se face oriunde Ón Rom‚nia, prin intermediul companiei de curierat… S.R.L.,
Costurile de livrare sunt specificate pe Site-uri, in formularul de Comanda, distinct de costurile Produselor.
Coletele vor fi preluate de catre Cumparator la livrarea prin curierat, Ón baza unui document de identitate.
Comenzile vor fi livrate Óntr-un termen de 15 zile de la plasarea Comenzii. Œn situatia Ón care Produsele comandate nu sunt disponibile Ón acest interval, V‚nzatorul va informa Cumparatorul, ramburs‚nd suma varsata Ón cont Ón situatia unei plati prin card. Œn cazul Ón care Vanzatorul nu livreaza Produsele Ón termenul respectiv, Cumparatorul are dreptul la rezolutiunea Contractului.

3.7. Returnarea produselor
Conform legisla?iei Ón vigoare, Cumparatorul poate returna Produsele V‚nzatorului Ón termen de 14 zile de la primirea Produselor, fara a fi nevoit sa justifice decizia de retragere si fara a suporta alte costuri dec‚t cele prevazute la art. 13 alin. (3) si la art. 14 din OUG 34/2014 (costurile directe legate de returnarea Produselor), Ón baza unei notificari scrise prealabile adresate Vanzatorului. Consumatorul este responsabil doar Ón ceea ce priveste diminuarea valorii Produselor rezultata din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea functionarii Produselor. Cumparatorul nu poate returna Produse confectionate dupa specificatiile prezentate de el sau personalizate Ón mod clar.
Notificarea scrisa trebuie trimisa pe email la adresa comenzi@fashionbday@ro si trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii: nume si prenume Cumparator, codul numeric personal Cumparator si contul IBAN Cumparator, numarul comenzii, denumirea Produselor si cantitatea de Produse din fiecare sortiment returnate.
Coletul cu produsele returnate va fi expediat pe umatoarea adresa:…..
Produsele vor fi returnate Ón condi?ii bune, neutillizat. Œn caz contrar, ele vor fi reexpediate Cumparatorului, pe costurile acestuia din urma.
Vazatorul Ósi rezerva dreptul de a nu accepta retururi pentru Produse care, prin natura lor, nu pot fi returnate sau care se pot degrada ori deteriora rapid, cum ar fi produse de lenjeria intima, costume de baie.
Clientul poate returna Produse livrate Ón marimi eronate, spre a fi Ónlocuite cu unele corecte, in maxim 5 zile lucratoare de la primirea coletului, acest retur urm‚nd regimul unei Comenzi obisnuite. Œn cazul Ón care marimea solicitata nu este disponibila, V‚nzatorul va returna contravaloarea Produsului.
Contravaloarea returnului va fi platita de catre V‚nzator Ón cel mult 14 de zile de la confirmarea returului, Ón contul bancar indicat de Cumparator. Suma Ónapoiata nu include cheltuielile de transport.
Cumparatorului Ói este recomandata refuzarea coletelor ce prezinta urme de desfacere sau deteriorare grava.

4. Politica de confidentialitate in privinta datelor cu caracter personal
Œn conformitate cu Legea nr 677/2001, fashion by day a notificat Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal pentru Ónregistrarea companiei Ón Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal.
Vanzatorul colecteaza date cu caracter personal si date cu caracter special (CNP) numai cu acordul voluntar, expres al Utilizatorului, in urmatoarele scopuri:
expedierea Produselor si facturarea Serviciilor;
rezolvarea anularilor, retururilor sau a problemelor de orice natura referitoare la Serviciu si/sau Produse;
pentru a asigura accesul acestuia la Serviciu si/sau Produse;
trimiterea de newslettere si/sau alerte periodice, prin folosirea de mijloace electronice (e-mail, SMS), doar daca Utilizatorul si-a exprimat in mod expres acordul in acest sens;
contactarea acestuia, la cererea sa voluntara;
contactarea acestuia, in chestiuni de relatii cu clientii;
scopuri statistice.
Prin crearea Contului, fiecare Utilizator si-a exprimat consimtamantul ca Vanzatorul sa colecteze, sa stocheze, sa prelucreze datele acestuia cu caracter personal, in conditiile si cu respectarea prevederilor Legii 677/2001.
Accesul Cumparatorului la produsele de pe Site-uri este asigurat Ón baza furnizarii de date personale, inclusiv cu caracter special (CNP), colectate de V‚nzator Ón scopul validarii, facturarii si experierii Comenzilor, precum si solutionarea de cauze adiacente acestui scop.
Datele pot fi colectate si Ón scop statistic sau pentru informarea Utilizatorilor Site-urilor Ón baza unor newslettere si alerte periodice, lansate strict Ón format electronic, daca Utilizatorii si-au exprimat expres acceptul privind primirea de newsletter si informatii comerciale.
Vanzatorul se obliga ca datele colectate ale Utilizatorului sa fie folosite numai in conformitate cu scopurile declarate si sa nu faca publica, sa vanda, inchirieze, licentieze, transfere, etc. baza de date continand informatii referitoare la datele cu caracter personal sau special ale Utilizatorului vreunui tert neimplicat in indeplinirea scopurilor declarate. Exceptie va face situatia in care transferul/accesarea/vizualizarea/etc este ceruta de catre organele abilitate in cazurile prevazute de reglementarile in vigoare la data producerii evenimentului.
………………………. poate colecta involuntar date furnizate de browser-ul folosit pentru accesarea Serviciului, precum adresa IP, ora vizitei, locul de unde se face accesul, nume si versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alti parametri. Aceste informatii pot fi utilizate Ón scop pur statistic, Ónspre Ómbunatatirea Serviciilor oferite Utilizatorilor, cu exceptia situatiei Ón care activitatea Utilizatorului produce prejudicii Vanzatorului, partenerilor sai sau unui tert.
Cumparatorul are dreptul de a modifica datele furnizate Ón formular, pentru a reasigura caracterul lor actual.Politica de confidentialitate se refera doar la datele furnizate voluntar de catre Utilizator exclusiv pe Site-uri. Vanzatorul nu raspunde pentru politica de confidentialitate practicata de catre oricare alt tert la care se poate ajunge prin legaturi, indiferent de natura acestora, in afara siteului.
In urma colectarii datelor cu character personal ale Utilizatorilor, Vanzatorul le va stoca pe perioada de functionare a sa.

Drepturile Utilizatorului Ón contextul prelucrarii datelor cu caracter personal, prevazute de Legea 677/2001 modificata:
Utilizatorii au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14), dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18), asa cum aceste drepturi sunt detaliate mai jos:

(1) Informarea persoanei vizate
a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
b) scopul Ón care se face prelucrarea datelor;
c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza;
d) existenta dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile Ón care pot fi exercitate;
e) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tin‚nd seama de specificul prelucrarii.
(2) Dreptul de acces la date
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si Ón mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, Ón situatia Ón care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, Ómpreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:
a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute Ón vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
b) comunicarea Óntr-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile Ón care pot fi exercitate;
e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a Ónainta pl‚ngere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului.
Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile de mai sus, printr-o cerere Óntocmita Ón forma scrisa, datata si semnata. Œn cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa Ói fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, Ón termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.
(3) Dreptul de interventie asupra datelor
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si Ón mod gratuit:
a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, Ón special a datelor incomplete sau inexacte;
b) dupa caz, transformarea Ón date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi;
c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
Pentru exercitarea acestui drept persoana vizata va Ónainta operatorului o cerere Óntocmita Ón forma scrisa, datata si semnata. Œn cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa Ói fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice masurile luate Ón temeiul prevederilor precedente, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, Ón termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).
(4) Dreptul de opozitie
Persoana vizata are dreptul de a se opune Ón orice moment, din motive Óntemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor Ón care exista dispozitii legale contrare. Œn caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele Ón cauza.
Persoana vizata are dreptul de a se opune Ón orice moment, Ón mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate Ón scop de marketing direct, Ón numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti Óntr-un asemenea scop.
Œn vederea exercitarii drepturilor prevazute mai sus persoana vizata va Ónainta operatorului o cerere Óntocmita Ón forma scrisa, datata si semnata. Œn cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa Ói fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, Ón termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).
(5) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:
a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice Ón privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
b) reevaluarea oricarei alte decizii luate Ón privinta sa, care o afecteaza Ón mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care Óntruneste conditiile prevazute la lit. a).
Respect‚ndu-se celelalte garantii prevazute de lege, o persoana poate fi supusa unei decizii de natura celei de mai sus, Ón urmatoarele situatii:
a) decizia este luata Ón cadrul Óncheierii sau executarii unui contract, cu conditia ca cererea de Óncheiere sau de executare a contractului, introdusa de persoana vizata, sa fi fost satisfacuta sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-si sustine punctul de vedere, sa garanteze apararea propriului interes legitim;
b) decizia este autorizata de o lege care precizeaza masurile ce garanteaza apararea interesului legitim al persoanei vizate.
(6) Dreptul de a se adresa justitiei
Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu pl‚ngere autoritatii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost Óncalcate.
Orice persoana care a suferit un prejudiciu Ón urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia. Instanta competenta este cea Ón a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul. Cererea de chemare Ón judecata este scutita de taxa de timbru.
5. Frauda
Cu exceptia persoanelor juridice, Ón situatia carora scopul facturarii implica mentionarea numarului de cont, respectiv a bancii, sau a persoanelor fizice care returneaza produsele achizi?ionate Ón termenii acestui document, Vanzatorul nu solicita prin niciun mod de comunicare divulgarea de date confidentiale, Óntre care sunt incluse conturi, numere de card sau parole personale.
Vanzatorul nu va fi tinut responsabil pentru orice prejudicii cauzate de un tert ce pretinde a-i reprezenta interesele, responsabilitatea pentru divulgarea datelor sale confidentiale revenind Utilizatorului.
Tentativa de fraudare va pune Ón miscare cercetarea penala Ómpotriva celui responsabil de urmatoarele fapte:
a) accesarea prin folosirea oricaror metode a datelor de orice tip ale unui Utilizator, altul dec‚t titularul contului.
b) alterarea sau modificare continutului Site-urilor sau ale mesajelor expediate prin orice metoda de catre Vanzator Utilizatorului.
c) modificarea performantelor serverului pe care ruleaza Site-urile.
d) divulgarea oricarui tert ce nu are autoritatea legala necesara si ce nu este destinatarul legitim al mesajului a continutului expediat prin orice mijloc de catre Vanzator Utilizatorului
Utilizatorul va informa V‚nzatorul asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact.
Vanzatorul nu promoveaza SPAM-ul. Orice Utilizator care a furnizat explicit adresa sa de email poate opta pentru dezactivarea Contului aferent acestei adrese de e-mail.
6. Limitare de responsabilitate
Continutul Site-urilor nu implica Ón vreun fel responsabilitatea Vanzatorului Ón fata persoanelor fizice sau juridice pentru prejudicii rezultate at‚t pentru folosirea, c‚t si pentru incapacitatea de folosire a Site-urilor.
V‚nzatorul nu raspunde de continutul, calitatea sau natura altor site-uri accesibile prin legaturi de continut, responsabilitatea acestor aspecte incumb‚nd integral proprietarilor respectivelor site-uri.
V‚nzatorului nu Ói incumba obligatia de a garanta ca Serviciul este neÓntrerupt, sigur sau exclus de erori de orice fel.
De asemenea, V‚nzatorul este exonerat de orice raspundere rezultata din incapacitatea Serviciului, c‚t si a Produselor obtinute gratis sau contra cost de a fi potrivite cerintelor sau asteptarilor Cumparatorului.

7. Forta majora si cazul fortuit
Forta majora exclude raspunderea pentru neexecutarea la termen si/sau Ón mod corespunzator a oricaror obligatii contractuale. Cauzele ce vor Ómpiedica executarea termen si/sau Ón mod corespunzator a oricaror obligatii contractuale vor fi aduse la cunostinta celeilalte parti imedit si Ón mod complet.
Partea ce va invoca evenimentul de forta majora va lua orice masuri disponibile Ónspre limitarea consecintelor acestuia, fiind exonerata de obligatiile sale doar Ón cazul Ón care este Ómpiedicata sa-ti Óndeplineasca obligatiile la bun sf‚rsit.
Invocarea fortei majore va implica dovada imposibilitatii executarii obligatiilor Ón termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.
Daca Ón termen de 15 zile de la data producerii lui, evenimentul de forta majora nu Ónceteaza, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti Óncetarea de plin drept a acestui contract fara ca vreuna dintre ele sa poata pretinde celeilalte alte daune-interese.
8. Litigii
Documentul a fost redactat Ón conformitate cu legislatia rom‚na, ce va opera inclusiv Ón interpretarea Termenilor si conditiilor.
Nulitatea sau invalabilitatea uneia dintre prevederile acestui document nu va emana asupra nulita?ii Óntregului document numit Termeni si conditii.
Orice disputa aparuta Óntre Utilizator si Vanzator cu referire la prezentul document se rezolva pe cale amiabila. Daca aceasta nu va fi posibila, partile se vor prezenta spre solutionarea cauzei Ón instanta, Ón conformitate cu legislatia rom‚na.
Vanzatorul este exclus de orice raspundere pentru pierderi, costuri, procese, pretentii sau cheltuieli Ón situatia Ón care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea Termenilor si conditiilor.

9. Dispozitii finale
Vanzatorul Ósi rezerva dreptul de a putea efectua orice modificari ale acestor prevederi, precum si ale oricaror informatii ce tin de structura sau continutul Site-urilor fara o notificare trimisa Ón prealabil Utilizatorilor.
Vanzatorul Ósi rezerva dreptul de a introduce, sub prevederile legislatiei Ón vigoare, bannere publicitare si de orice natura, precum si legaturi catre orice pagina a Site-urilor, c‚t si spre paginile unor site-uri partenere.
Vanzatorul nu va fi facut responsabil pentru eventualele erori aparute pe Site-uri din orice cauza, inclusiv cele legate de modificari, setari, etc., care nu sunt facute de catre administratorul Site-urilor.

DESPRE NOI
Am lansat acest magazin online pornind de la o comunitate Facebook, deci prietenia sta la baza a tot ceea ce facem!
Fashion by day este un magazin online care promoveaza senzualitatea, atractia, stilul si increderea in sine. .
Hainele Fashion by day scot in evidenta frumusetea, fragilitatea si stralucirea oricarei femei. Urmarim ultimele evolutii din moda internationala si oferim un mix de stiluri de ultima ora.

Preturile Fshion by day sunt de pana la 5 ori mai mici dec‚t cele ale produselor similare din magazinele clasice.
Nu suntem intermediari care adauga procente in pret, nu includem in costuri cheltuieli de magazin fizic, chirii, francize, personal numeros si nici nu avem costuri ridicate de transport in volume mari.
Credem ca eleganta si stilul trebuie sa fie accesibile oricarei femei. Sa nu uitam ca am pornit acest business de la o pagina de Facebook, asadar prietenia sta la baza a tot ceea ce facem.
Ne propunem un model de parteneriat cu clientele noastre: stabilim impreuna lucrurile care ne plac, producem lucuri frumoase in urma reactiilor lor si le comercializam la un pret corect!

 

CONTUL MEU
Care sunt avantajele crearii unui cont?
Inregistrarea printr-un cont permite abonarea la newsletterele ce informeaza asupra noutatilor, ofertelor si promotiilor prezente pe site-ul www.fashionbyday.ro
Sectiunea ÑContul meuî ofera o evidenta atat a istoricului, cat si a stadiilor de procesare a comenzilor. Prin crearea unui cont este posibila inregistrarea a mai multe adrese de livrare.

PRODUSE
Pretul produselor
Produsele prezentate sunt disponibile contra unui pret stabilit in moneda specificata pe site, pret care poate fi supus diverselor reduceri sau promotii.
Pretul este cel valabil la momentul emiterii comenzii si acesta nu include si cheltuielile de livrare, in afara cazului in care se specifica in mod expres pe site.
……………………………S.R.L. isi rezerva dreptul de a modifica preturile produselor prezentate fara o notificare prealabila adresata clientului.
Pretul nu poate fi modificat ulterior confirmarii de catre Fashion by day a comenzii.

Selectarea produselor in cos nu implica si rezervarea lor, aceasta situatie operand ulterior plasarii comenzii. Produsele sunt pastrate in cosul de cumparaturi operioada de timp limitata de la adaugare.

COMANDA
Cum plasez comanda?
Produsele dorite vor fi selectate in urma vizualizarii paginii de detaliu corespondenta fiecaruia. Dupa alegerea marimii, a culorii si cantitatii dorite, produsul va fi selectat prin butonul ìAdauga in cosî. Ulterior selectarii tuturor produselor dorite spre a fi achizitionate, se va apasa butonul ìPlaseaza comandaî. Ulterior se va verifica valabilitatea si corectitudinea numarului de telefon si a adresei de livrare si facturare.
Produsele din cosul de cumparaturi si pretul final sunt vizualizate in sectiunea ìComanda taî. Dupa alegerea modalitatii de plata si dupa bifarea acordului pentru Termeni si conditii, comanda este lansata prin apasarea butonului îPlaseaza comandaî.

Pot modifica comanda?
O comanda plasata nu suporta modificari precum adaugarea articolelelor noi sau schimbarea marimii sau a culorii produselor.
Daca comanda a fost plasata, clientul poate modifica datele personale in primele 2 ore de la plasare, prin solicitare scrisa la adresa comenzi@fashionbyday.ro

Anularea comenzii
Exista posibilitatea anularii comenzii prin solicitare scrisa la adresa comenzi@fashionbyday.ro, in primele 2 ore de la plasarea comenzii.

Plata comenzii
1. Plata numerar la livrarea coletului, prin achitarea sumei datorate catre reprezentatul firmei de curierat. Aceasta modalitate de plata este acceptata doar in Romania ?i este denumita plata RAMBURS.

In cat timp ajuge comanda?
Comenzile vor fi livrate intr-un termen de maxim 15 zile de la plasarea Comenzii, dar de preferat in 4 zile lucratoare in Romania
Echipa Fashion by day va sta la dispozitie in situatia intarzierii coletelor, la email comenzi@fashionbyday.ro Inainte de a reclama intarzieri, va rugam sa verificati mai intai daca nu ati primit o avizare de la firma de curierat. In situatia in care avizarea exista, va rugam sa contactati firma de curierat pentru o noua livrare. Nu in ultimul rand, va rugam sa verificati daca s-a emis un comunicat oficial pe site, pe blog sau pe pagina Facebook Fashion by day, care sa vizeze intarzieri de livrare.
Ce facem daca am primit un produs in minus?
Ne cerem scuze pentru problemele intampinate si va stam la dispozitie pentru a le solutiona. Va rugam sa ne contactati la comenzi@fashionbyday.ro intr-un termen de 48 de ore de la livrarea coletului pentru a verifica situatia. Veti primi un raspuns in maxim 24 de ore. Din pacate, sesizarile ulterioare termenului de 48 de la livrarea comenzii nu vor fi luate in considerare.

Care este costul transportului?
Comenzile cu o valoare mai mare de 200 de lei beneficiaza de transport gratuit in Romania.
Pentru comenzile ce nu ating acest cuantum, taxa de transport, specificata pe factura si achitata la livrare este de 15 lei in Romania

RETURNAREA PRODUSELOR

Politica de retur
Conform legislatiei in vigoare, Cumparatorul poate returna produsele ……………………… S.R.L. in termen de 14 zile lucratoare de la primirea Produsului, in baza unei notificari scrise prealabile, dar politica interna………………………  SRL, accepta retururile in termen de 15 de zile calendaristice.
Produsele vor fi returnate in conditii bune, neutillizat. In caz contrar, ele vor fi reexpediate clientului.
fashion by day isi rezerva, conform O.G. 130/2000 dreptul de a nu accepta retururi pentru produse care, prin natura lor, nu pot fi returnate sau care se pot degrada ori deteriora rapid, cum ar fi produse de lenjeria intima, costume de baie, bijuterii, ceasuri, ochelari de soare, produse din piele, genti, portofele si in general alte accesorii.
Clientul poate returna produse livrate ce nu ii satisfac asteptarile, spre a fi inlocuite cu altele in termen de 30 de zile, acest retur urmand regimul unei comenzi obisnuite. In cazul in care noul produs solicitat nu este disponibil, ………………………………S.R.L. va returna contravaloarea produsului

Inregistrarea cererii de retur
Notificarea scrisa (cererea de retur) trebuie trimisa pe email la adresa comenzi@fashionbday.ro si trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii: nume si prenume Cumparator, codul numeric personal Cumparator si contul IBAN Cumparator, numarul comenzii, numele produselor si cantitatea de produse din fiecare sortiment returnate.

Care sunt modalitatile de retur si costul transportului?
Ambalati corespunzator intr-un singur colet produsele pe care doriti sa le returnati. Coletul cu produsele returnate va fi expediat pe umatoarea adresa: Fasion by dayñ .adresa..
Va rugam sa va asigurati ca produsele returnate vor fi expediate in termen de maxim 15 zile calendaristice, luand in considerare inclusiv durata transportului spre sediul fashion by day .
Ne rezervam dreptul de a refuza coletele ce nu indeplinesc conditiile sus mentionate.

Confirmarea primirii returului
Preluarea returului este anuntata prin intermediul unui e-mail ce va specifica totalitatea produselor receptionate. In situatia in care constatati diferente intre produsele confirmate in emailul primit de la comenzi@fashionbyday.ro cele trimise efectiv in coletul de retur, va rugam sa ne contactati in 48 de ore, sesizarile ulterioare nefiind luate in considerare.

Contravaloarea returului
Contravaloarea returnului va fi platita de catrefashion by day in contul bancar indicat de client in notificarea scrisa (cererea de retur). Suma inapoiata nu include cheltuielile de transport.

Durata primirii contravalorii returului
Contravaloarea returnului va fi platita de catre fashion by day in cel mult 30 de zile de la confirmarea returului.

DISCOUNTURI
Perioada de reduceri
In perioada unei campanii de reducere, DISCOUNTURILE NU SE CUMULEAZA, aplicand-se cuantumul cel mai mare. Promotiile sunt aplicabile doar in perioada lor de valabilitate si doar in limita stocului disponibil.
Ne rezervam drept de a stabili regulamentele promotiilor si concursurilor pe care le organizam. Aceste regulamente sunt aduse la cunostinta eventualilor participanti numai prin intermediul site-ului propriu.